Vedtak om tvangsmulkt - MVA

tirsdag 04.04.2017

 

Du har fått vedtak om tvangsmulkt - hva gjør du?

Frist for merverdiavgiftsoppgaven for 6. termin 2016 var 10. februar 2017. Skattekontorene har sendt ut varsel/vedtak om tvangsmulkt for de som ikke leverte innen fristen. I varselet/vedtaket gis det en ny frist for å levere oppgaven. Hvis den nye fristen ikke blir overholdt, har det påløpt en daglig løpende mulkt på kr. 524,50.

 

Har du fått vedtak om tvangsmulkt? Slik går du frem:

 

1)   Lever oppgave

Helt frem til oppgaven er levert vil tvangsmulkten fortsette å løpe. Første bud er dermed å få levert inn oppgaven.

 

2)   Be om at tvangsmulkten blir redusert eller frafalt

Skattekontoret skal frafalle eller ettergi/redusere påløpt tvangsmulkt i tilfeller hvor denne slår urimelig ut eller fastholdelse ikke fremmer formålet om oppfyllelse. Hvis du mener det var urimelig å bli ilagt tvangsmulkt, må du be om at skattekontoret frafaller eller reduserer mulkten. 

Reduksjon eller frafall av tvangsmulkt vil normalt skje ut i fra hensynet til den ansvarlige. Når skattekontoret skal vurdere om tvangsmulkten skal reduseres eller frafalles skal følgende momenter vektlegges:

  • årsaken til at det har gått lang tid uten at plikten er oppfylt
  • i hvilken grad den ansvarlige kan klandres for dette
  • om den ansvarlige har hatt noen fordeler ved ikke å oppfylle plikten
  • alvorlig sykdom hos den ansvarlige

 

3)   Send klage

Du kan klage på et vedtak om tvangsmulkt innen seks uker. Klagen skal sendes til skattekontoret, men vil bli behandlet av skattedirektoratet. Skattekontorets vedtak om å ikke redusere eller frafalle påløpt tvangsmulkt kan også påklages. Du må betale tvangsmulkten selv om du skal klage. Hvis klagen taes til følge, får du pengene tilbakebetalt.

Krav til klagen:

  • Du kan sende klagen elektronisk eller pr. post til ditt skattekontor.
  • Klagen må være skriftlig.
  • Klagen må begrunnes med hvorfor du mener at vedtaket er feil. Det kan for eksempel være at selskapet ikke skulle hatt oppgaveplikt for 6. termin, eller du mener at selskapet burde fått innvilget oppgavefritak. 

 

Ta kontakt hvis det er ytterligere spørsmål.