#

Nytt fra 01.01.2015

fredag 13.03.2015

Viktige regelendringer fra 01.01.2015

SKATTER

 • A-ordningen

En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, NAV og SSB. Ordningen innebærer at arbeidsgiver rapporterer ett sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt minimum en gang pr. mnd.

 

Les mer

 

 • Formuesskatt

Den statlige satsen for personlige skattytere og dødsbo reduseres med 0,15 prosentenheter i 2015. Samlet formuesskattesats blir 0,85 prosent. Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner (2,4 millioner kroner for ektapar).

 

Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom økes fra 60 til 70 prosent av anslått markedsverdi.

 

 • Toppskatt

Trinn 1 i toppskatten økes fra 527 400 kroner til 550 550 kroner. Trinn 2 i toppskatten økes fra 857 300 kroner til 885 600 kroner. Satsene holdes uendret på 9 prosent i trinn 1 (7 prosent i Finmark og Nord-Troms) og 12 prosent i trinn 2.

 

 

 • Trygdeavgift

Trygdeavgiftens nedre grense økes fra 39 600 kroner til 49 650 kroner. Den såkalte frikortgrensen øker dermed til 50 000 kroner.

 

 • Minstefradrag

Minstefradragets øvre grense for lønn og trygd økes fra 84 150 kroner til 89 050 kroner. Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt justeres med anslått pensjonsvekst fra 70 400 kroner til 72 200 kroner. Satsen økes fra 27 til 29 prosent.

 

 

 • Reisefradrag

Det gis bare fradrag for beløp som overstiger kr 16 000 for 2015 (2014: kr 15 000) for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser), besøksreiser til hjemmet, og eventuelle bompenger og fergeutgifter.

 

 • Forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser

Avskrivningssatsen for disse kjøretøyene er vedtatt å øke med 2 prosent fra 20 prosent til 22 prosent.

 

 • Frivillige organisasjoner

Det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 16 800 kroner til 20 000 kroner.

 

Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes til 500 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og til 50 000 for lønnsutbetalinger pr. ansatt. (2014: kr 450 000 og kr. 45 000)

 

Lønnsoppgaveplikt i frivillige oranisasjoner økes fra 6 000 kroner til 8 000 kroner.

 

 • Skattlegging av uføre

Uførereformen trer i kraft fra 1. januar 2015. Reformen innebærer blant annet at ny uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn.

 

For mer informasjon om ny uføretrygd les her.

 

 • Skattefradrag for pensjonsinntekt.

Skattefradraget for pensjonsinntekt som gis til AFP- og alderspensjonister, trappes ned mot samlet pensjonsinntekt. Det er vedtatt at skattefradraget fortsatt skal trappes ned mot uføreytelser, selv om ny uføretrygd og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn.

 

MERVERDIAVGIFT

 

 • Avgiftsfri innførsel av varer

Grensen for merverdiavgiftsfri innførsel av varer som sendes til mottaker i Norge økes fra 200 kroner til 350 kroner. De alminnelige tollverdireglene legges til grunn for beregning av denne grensen.

 

 • Leasing og utleie av kjøretøy

Bindingstiden økes fra tre til fire år for å unngå delvis tilbakebetaling av fradragsført merverdigavgift. Samtidig økes avskrivingen av avgift det første året, sammenlignet med de tre påfølgende årene. Endringene gjelder for kjøretøy som er anskaffet i 2015. Dersom det er inngått bindende kjøpe- eller leiekontrakt før 8. oktober 2014 for et bestemt kjøretøy, kan de gamle reglene benyttes.

 

 • Tilbakegående avgiftsoppgjør

Det er vedtatt å oppheve det formelle søknadskravet for å søke om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør.

 

REGNSKAP OG BOKFØRING

 

 • Oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år og det er derfor vedtatt tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen.

 

Les mer