#

Tvangsmulkt ved forsinket levering

tirsdag 06.12.2016

Fra 1. januar 2017 trer ny skatteforvaltningslov i kraft. Med denne loven innføres tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger eller dersom det er åpenbare feil i opplysningene som gis.

Etter ny skatteforvaltningslov innføres tvangsmulkt som en felles reaksjonsform for skatt og merverdiavgift. Tvangsmulkten øker for hver kalenderdag levering uteblir, og kan medføre en langt strengere reaksjon enn de nåværende reaksjonsformene forsinkelsesavgift og forhøyet utgående merverdiavgift medfører. Hensikten er å skape et oppfyllelsespress slik at korrekte opplysninger blir levert til rett tid.

 

 

Når kan det ilegges tvangsmulkt?

-  Ved forsinket levering av skattemeldinger (tidligere selvangivelse, omsetningsoppgave - MVA) kan det ilegges et ½ rettsgebyr daglig inntil meldingen er levert, maksimalt 50 rettsgebyr.

-  For manglende levering av tredjepartsopplysninger (tidligere ligningsoppgave og grunnlagsdata) kan det ilegges 2 rettsgebyrer daglig, maks 50 rettsgebyrer.

-  For manglende etterlevelse av  bokføringspålegg kan det ilegges 1 rettsgebyr daglig. Maksgrense 1 mill NOK.

-  I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere.

 

 

For 2017 er et rettsgebyr kr. 1 049. Det kan maksimalt ilegges 50 rettsgebyr, som for 2017 utgjør kr. 52 450.

 

 

Skattemeldinger omfatter inntekt og formue, merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk.

 

Tredjepartsopplysninger omfatter nesten all annen innrapportering, for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter.

 

 

Tvangsmulkten vil løpe til:

-  Opplysningene som mangler gis

-  Skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn

-   Maksimal beløpsgrense er nådd

 

 

Tvangsmulkt er en av tre administrative reaksjoner skattemyndigheten har tilgang til å ilegge, og den ilegges i forkant for å tvinge frem levering. I tillegg til tvangsmulkt kan skattemyndigheten ilegge både tilleggsskatt og overtredelsesgebyr i etterkant av fristens utløp som en sanksjon mot et lovbrudd. Disse tre reaksjonene kan ilegges både skattepliktige og tredjeparter og rammer ulike former for opplysningssvikt. 

 

 

Bildet er lånt fra www.rekne.no